AktualityŽilina

Pozvánka na 11. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK


Miesto: budova Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.

Témou rokovania bude výzva o poskytnutie dotácie v rámci participatívneho rozpočtu, kde bude do rozhodovania o projektoch po prvý krát zapojená verejnosť, ako i mnoho ďalších zaujímavých tém.


Program rokovania:

1.       Otvorenie.

2.       Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 28. januára 2019.

3.       Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania Žilinským samosprávnym krajom na účel: „Prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR na financovanie rekonštrukcie mostných objektov a ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji“.

4.       Súhlas s prijatím návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR na financovanie rekonštrukcie mostných objektov a ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji.

5.       Návrh na odvolanie riaditeľky Kysuckej knižnice v Čadci.

6.       Návrh na menovanie riaditeľa Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

7.       Návrh na zmenu Uznesenia 7/18 v bode 1. zastupiteľstva z 27. júna 2016.

8.       Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.

9.       Akčný plán Úradu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021.

10.   Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci participatívneho rozpočtu č. 4/2019 v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018.

11.   Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 na realizáciu projektu technickej pomoci č. PLSK.04.01.00-00-0004/18 s názvom „Spoločne obohacujeme poľsko-slovenské pohraničie.

12.   Zapojenie sa do projektu LIFE-IP SK AQ Improvement – Zlepšenie implementácie Plánov riadenia kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a lokálnych autorít a podpora opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.

13.   Schválenie povinného spolufinancovania v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.

14.   Zmena uznesenia 27/10 písm. a) zastupiteľstva z 28. januára 2019.

15.   Zmena uznesenia 34/10 písm. c) zastupiteľstva z 28. januára 2019.

16.   Dodatok č. 7 k zriaďovacej listine Strednej zdravotníckej školy, Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš.

17.   Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

18.   Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja k 31. 12. 2018, vrátane vekovej štruktúry vybraných poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji.

19.   Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok 2018.

20.   Interpelácie.

21.   Rôzne.

22.   Záver.

Share: